Thông báo đấu giá xã Thach Văn huyện Thạch Hà

Thứ tư - 29/11/2023 20:53
 


CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH SỐ I HÀ TĨNH
 
 

Số: 29/TB-BĐG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. Tên, đỉa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh     
II. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
III. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Lô số Diện tích (m2) Giá khởi điểm
(Đồng/lô)
Bước giá
(Đồng/lô)
Tiền đặt trước
(Đồng/hồ sơ)
Phí tham gia đấu giá (Đồng/hồ sơ)
Vùng xứ Đồng, thôn Nam Văn
6; 7; 13; 14 15; 16; 17; 20 21; 22; 30 200 800.000.000 40.000.000 160.000.000 500.000
8; 9 200,1 800.400.000 40.000.000 160.000.000 500.000
10 280,3 1.345.440.000 65.000.000 269.000.000 500.000
11;18 235,6 1.130.880.000 55.000.000 226.000.000 500.000
19 216,6 1.039.680.000 50.000.000 207.000.000 500.000
23 215,5 1.034.400.000 50.000.000 206.000.000 500.000
24 235,5 1.130.400.000 55.000.000 226.000.000 500.000
25; 26 210 840.000.000 42.000.000 168.000.000 500.000
27; 28; 29 220 880.000.000 44.000.000 176.000.000 500.000
31 236,6 1.135.680.000 55.000.000 226.000.000 500.000

Giá khởi điểm của các lô đất trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Chi phí mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức.
Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá bằng nguyên số lần bước giá (Ví dụ: Giá khởi điểm + 1 bước giá, 2 bước giá, 3 bước giá …. Vv) những lá phiếu trả không đúng theo hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ
1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền đất theo quy định của Luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở ổn định lâu dài, sử dụng đất không gây độc hại, ô nhiểm môi trường; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoặc xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản
 Là cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền đất theo quy định tại Điều 55 và Điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 56 luật đất đai năm 2013.
          2. Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và thu hồ sơ:
- Tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 12/12/2023 (Trong giờ hành chính)
-Tại UBND xã Thạch Văn: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 12/12/2023 (Trong giờ hành chính)
3. Thời gian xem tài sản: Từ 8 giờ ngày 04/12/2023 đến 11 giờ ngày                            12/12/2023 (xem trong giờ hành chính)
4. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian nêu trên).
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh không trực tiếp thu tiền đặt trước của khách hàng.
Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản sau:
Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh.
 
  •  Số tài khoản: 7888 999999 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Tĩnh.
  • Số tài khoản:  5201 0000 896999  Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh.
Người tham gia đấu giá phải nộp và rút tiền đặt trước phải chịu mọi chi phí của Ngân hàng theo quy định.
 (Khi nộp tiền đặt trước người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung nộp tiền đặt trước đấu giá đất tại xã Thạch Văn mà không ghi rõ tham gia đấu giá lô nào; Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho 01 lô đất, không nộp gộp tiền đặt trước nhiều lô đất vào 01 giấy nộp tiền).
Lưu ý:
Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá phải đúng với số tiền đặt trước quy định cho từng lô đất trong thông báo đấu giá, số tiền không thừa hoặc thiếu.
Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản qua Interenet bankinh thì phải có in sao lệnh chuyển tiền với đầy đủ nội dung nộp tiền (Giấy nộp tiền phải được nộp cho Công ty trước ngày mở cuộc đấu giá).
Trường hợp khách hàng đăng ký tham gia nhiều lô đất (Có số tiền đặt trước của các lô đất bằng nhau) đã bỏ hồ sơ đấu giá vào thùng phiếu nhưng không nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký thì xử lý như sau:
- Thống nhất bằng văn bản về các lô đất đấu giá với Công ty (Theo mẫu Công ty ban hành). Các lô đất trong văn bản phải trùng khớp với số lô đã đăng ký tham gia trước đó chậm nhất trước 17 giờ ngày 14/12/2023. Những lô đất còn lại không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.
- Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá không thống nhất bằng văn bản với Công ty về các lô đất mình đăng ký tham gia đấu giá thì được coi như khách hàng tham gia đấu giá đã nộp các món tiền đặt trước tương ứng theo thứ tự số lô đất từ thấp đến cao tại Thông báo đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh ban hành, những lô còn lại không đủ điều kiển để tham gia đấu giá.
5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.  
6. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
7. Thời gian phát phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá của người tham gia đấu giá:
- Tại Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 278 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh: Từ ngày thông báo đến 11 giờ ngày 12/12/2023 (Trong giờ hành chính)
- Tại trụ sở UBND xã Thạch Văn: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 12/12/2023
8. Thời gian, địa điểm niêm phong miệng thùng phiếu trả giá: Vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 12/12/2023 tại trụ sở UBND xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá sau thời gian này đều không hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại)
Kính mời: Đại diện Phòng TN-MT; Đại diện Phòng TC-KH; Đại diện Phòng Tư pháp UBND huyện Thạch Hà; Đại diện lãnh đạo UBND xã Thạch Văn, Đại diện công chức Địa chính UBND xã Thạch Văn; Đại diện Công an xã xã Thạch Văn và khách hàng tham gia đấu giá đến trực tiếp tại hội trường UBND xã Thạch Văn để thực hiện việc niêm phong hòm phiếu trả giá.
* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá đất (theo mẫu Công ty ban hành);
        - Chứng từ nộp tiền đặt trước (nếu có);
        - Bản sao CMND/CCCD;
        - Phiếu trả giá (theo mẫu Công ty ban hành);
        - Văn bản ủy quyền (nếu có).
          9. Buổi công bố kết quả đấu giá tổ chức: 14 giờ ngày 15/12/2023 tại trụ sở UBND xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Kính mời đại điện hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- UBND xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh
Số 278 Đường Nguyễn Du - Phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 0949.566667 (Đ/c Hà); 0943606568(Đ/c Minh).
 
  T/M GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Thế Trường
 
   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Quảng cáo
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,253
  • Tháng hiện tại20,242
  • Tổng lượt truy cập1,728,687
Văn bản mới

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 1500 | lượt tải:203

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-B

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thời gian đăng: 14/06/2018

lượt xem: 637 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây